Responsive image
טופס הצטרפות מתנדב לקרנות השוטרים

תקלה: הטופס לא נקלט למערכת!


הסבר:
הטופס ששלחת לא נקלט למערכת.
הינך מוזמן לנסות שוב בעוד מספר דקות.

במידה והתקלה חוזרת ולכל שאלה נוספת,
אנא פנה למוקד השרות:
טלפון: 03-6305000 בימים א-ה בין השעות 08:30 – 17:00.

טופס הצטרפות מתנדב לקרנות השוטרים

תקלה: טופס הרישום כבר קיים במערכת


הסבר:
טופס הרישום כבר נשלח בעבר ונקלט בתאריך למערכת.

לברור אודות מצב הטיפול בטופס ולכל שאלה נוספת,
אנא פנה למוקד השרות:
טלפון: 03-6305000 בימים א-ה בין השעות 08:30 – 17:00.

טופס הצטרפות מתנדב לקרנות השוטרים

הטופס נקלט למערכת בהצלחה


הסבר:
טופס הרישום נקלט בהצלחה למערכת.
בימים הקרובים, לאחר הבדיקות הנדרשות, תקבל עדכון אודות סטטוס בקשתך.

לכל שאלה נוספת הנך מוזמן ליצור קשר עם מוקד שרות:
טלפון: 03-6305000 בימים א-ה בין השעות 08:30 – 17:00.

טופס הצטרפות מתנדב לקרנות השוטרים


הנני מבקש/ת להצטרף למועדון עמיתי קרנות השוטרים בישראל בע"מ (להלן: "קרנות השוטרים") וזאת בתשלום דמי חבר חודשיים בסך 39 ₪ , שיחויבו בכרטיס אשראי שינופק לי בכפוף לתנאי ההצטרפות, וכפי שיעודכן מעת לעת ע"י מוסדותיה המוסכמים של חברת קרנות השוטרים. (ההצטרפות מותנית בקבלת כרטיס אשראי לאומי קארד קרנות השוטרים).

הנני מבקש/ת להנפיק לי כרטיס אשראי לאומי קארד וכרטיס נטען קרנות השוטרים ונותן לכם הוראה לחייב את חשבון כרטיס אשראי לאומי קארד קרנות השוטרים, שיונפק לי עפ"י בקשתי לעיל (ובכפוף לתנאי ההצטרפות) בסכומים ובמועדים כפי שתעביר לכם מדי פעם בפעם חברת קש"מ בע"מ בגין עלות חברותי בקרנות השוטרים.

ידוע לי כי סכומים אלה יעודכנו מעת לעת על פי החלטות המוסדות המוסמכים של חב' קרנות השוטרים.
הריני לאשר נכונות הפרטים המצוינים לעיל וכן קראתי והבנתי את ההוראות המצורפות. האשראי שיונפק לי על ידי חב' לאומי קארד.

בהתאם לנוהלים ידוע לי שתנאי הכרחי לקבלתי לקרנות השוטרים הינו היותי מתנדב פעיל ברצף בחצי השנה האחרונה וגילי מעל 21 שנים.


חשוב להבהיר כי נתוניך ייבדקו מול נתוני המתנדבים במשטרת ישראל ובמידה והצהרתך אינה נכונה תופסק חברותך בקרנות השוטרים לאלתר.
בתום בדיקת הנתונים (עד 72 שעות) תקבל הודעה להמשך תהליך צירופך כעמית קרנות השוטרים
וכן אישור להנפקת כרטיס ההטבות של קרנות השוטרים וכרטיס האשראי של קרנות השוטרים